Trivselregler

Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler:
 • Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt. Bostadsrättshavaren ska ta till sig och följa skötselanvisningar som finns i bostads- och skötselpärmen. Information finns på föreningens hemsida.
 • Om det i lägenheten uppstår en sådan skada, att dess avhjälpande ej kan uppskjutas, skall styrelsen omedelbart underrättas härom. Anmälan skall även göras om vattenkranar visar sig otäta eller om avlopp blivit tilltäppta.
 • I lägenheter får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga lägenhetsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 • Sophantering skall ske enligt anvisningar.
 • Ingen förvaring får ske i trapphusen.
 • Vintertid skall tillses att frysskada på vattenledning ej uppstår på grund av att fönster eller dörr lämnats öppen. Vattenkran får ej lämnas öppen, detta gäller även om vattnet är avstängt.Inte heller radiatorer får lämnas helt avstängda på grund av risken att dessa fryser vilket kan resultera i vattenskada.
 • Om djur bor i lägenheten skall dessa tillses så att de inte förorenar, gör ofog eller för oljud.
 • De särskilda föreskrifter som gäller TV-anläggningen skall följas. Utomhusantenn eller parabol får ej uppsättas utan styrelsens medgivande. Ansökan skall vara skriftligen.
 • Markiser, altaner, plank och staket, samt övriga anordningar, får uppsättas endast om de beträffande färg, form och utförande i övrigt godkänts av styrelsen. Ansökan skall vara skriftlig.
 • Montering av armaturer, vädringshängare, markiser o dylikt i putsad fasad får ej göras utan styrelsens godkännande. Ett ingrepp i fasader av puts kan påverka dess täthet. Vid håltagning i fasaden måste hålen tätas med åldersbeständig fogmassa, som är godkänd för att appliceras på putsade ytor. Infästningen får inte vibrera i fasaden för då håller inte fogmassan. Styrelsen har rätt att anmoda medlemmen att demontera felaktigt monterad utrustning i putsad fasad eller utföra demontering på medlemmens bekostnad.
 • Skyltning genom anslag utom lägenheten får ej ske utan styrelsens medgivande.
 • Vid utförande av musik eller användande av TV, radio eller annan motsvarande utrustning i lägenheten efter kl 22.00 och före kl 07.00 skall tillses att andra inte störs därav.
 • Beträffande grillning på balkonger och uteplatser följer föreningen gällande rekommendationer med hänsyn till brandrisk och störande os. Grillning med öppen låga, kol och gasol är förbjudet. Grillning med el-grill tillåts. Rökning på balkonger skall undvikas, då lägenheternas friskluftsintag finns vid balkonger och sovrum.
 • Undvik att gå och cykla över gräsmattor och planteringar. Framförande av motorfordon över gräsmattor och planteringar får ej förekomma.
 • Bostadsrättshavaren skall rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen.
 • Dessa ordningsregler skall likaså iakttas av bostadsrättshavarens familj, gäster samt av dem som av honom/henne inryms i lägenheten.